Pin It

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w latach 2019 – 2021.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty nabór osób wskazywanych przez: organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego,  do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”w latach 2019 – 2021.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 12 kwietnia do 7 maja 2019 r.na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W pracach komisji nie może brać udziału osoba powiązana z którymkolwiek z podmiotów biorących udział w konkursie, a więc osoba, która w okresie ostatnich trzech lat była związana z którymś z podmiotów składających ofertę w otwartym konkursie ofert, a w szczególności była bądź nadal jest:

1)    związana stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskała przychód (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło);

2)    członkiem organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów ww. podmiotu;

3)    członkiem ww. podmiotu;

4)    wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz ww. podmiotu;

5)    członkiem władz związków stowarzyszeń, do których należy ww. podmiot;

6)    w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz jest związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z przedstawicielami prawnymi lub członkami organów wykonawczych lub nadzorczych ww. podmiotu;

7)    w innym stosunku prawnym lub faktycznym z ww. podmiotem, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

Zgłoszenia podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, należy składać w jeden z poniższych sposobów:

1)    osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;

2)    osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w  jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, których aktualne adresy dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;

3)    za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (liczy się data stempla pocztowego lub data nadania) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;

4)    za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stroniehttp://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy dwa, osoby które wejdą w skład komisji wybrane zostaną przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w drodze uchwały spośród osób zgłoszonych w otwartym naborze.

Jeżeli w otwartym naborze zgłoszona zostanie tylko jedna osoba, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego z własnej inicjatywy będzie mogła zgłosić do komisji osobę reprezentującą organizację pozarządową. Jeżeli w otwartym naborze nie zgłoszona zostanie żadna osoba, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego z własnej inicjatywy będzie mogła zgłosić do komisji dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaną powołane w skład komisji uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Formularz zgłoszeniowy do komisji

powróć