Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2019 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

15.01.2019

Nabór ofert

21.01.2019

Ocena formalna

01.04.2019

Rozstrzygnięcie

14.05.2019

Data dodania: 18.01.2019 Numer: Termin składania: 12.02.2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 72/16/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Etap postępowania: Ocena formalna
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opis konkursu


Termin składania ofert wyznacza się od 21 stycznia 2019 r. do 12 lutego 2019 r. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://www.witkac.pl/content/instrukcje/Instrukcja_tworzenia_konta_02_2018.pdf.
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 21 stycznia do 12 lutego 2019 r.
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 14 lutego 2019 r.
Wyniki oceny formalnej: od 1 do 6 kwietnia 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 14 maja 2019 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 14 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 40 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej:
• Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, starszy specjalista w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
• Aleksandra Gołaszewska, tel. (22) 59 79 518, podinspektor w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
• Monika Kisiel, tel. (22) 59 79 220, specjalista w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
• Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, podinspektor w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
• Kamila Kowalikowska-Stefens, tel. (22) 59 79 244, kierownik Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej.
 


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz