Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2019 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

29.01.2019

Nabór ofert

07.02.2019

Ocena formalna

21.03.2019

Rozstrzygnięcie

08.05.2019

Data dodania: 06.02.2019 Numer: Termin składania: 07.03.2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 125/21/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 roku w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, w formie wspierania realizacji zadania pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.

Etap postępowania: Nabór ofert
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Opis konkursu


Sposób składania ofert:
Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 7 lutego 2019 r. do 7 marca 2019 r.
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 11 marca 2019 r.
Wyniki oceny formalnej: od 21 do 25 marca 2019 r.
Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu: do 8 maja 2019 r.
Zadania konkursowe mogą być realizowane w terminie: od 8 maja do 31 grudnia 2019 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Kwota dotacji na zadanie do 50 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce "Współpraca”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji UMWM:
• Sylwia Sztark, (22) 511 74 28, sylwia.sztark@mazovia.pl
• Edyta Dul - Pałaszewska, (22) 59 79 950, edyta.dul@mazovia.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.
 Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz