Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2019 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

02.07.2019

Nabór ofert

03.07.2019

Ocena formalna

26.07.2019

Rozstrzygnięcie

04.09.2019

Data dodania: 03.07.2019 Numer: MCPS Termin składania: 23.07.2019

W dniu 2 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 948/57/19 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera, w formie wsparcia realizacji zadania.
 

 

Etap postępowania: Nabór ofert
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Opis konkursuNabór ofert

Termin składania ofert od dnia 03 lipca 2018 r. do dnia 23 lipca 2019 r.

Zadanie: Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. wdrażania programów społecznych Tel. 22 692 46 29 wew. 206

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz