Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2019 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

10.01.2019

Nabór ofert

21.01.2019

Ocena formalna

08.03.2019

Rozstrzygnięcie

09.04.2019

Data dodania: 10.01.2019 Numer: Termin składania: 12.02.2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 56/15/19 z 8 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2019 roku zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

Etap postępowania: Ocena formalna
Obszar konkursu: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Opis konkursu


Termin i warunki składania ofert
1. Termin składania ofert wyznacza się od 21 stycznia 2019 r. do 12 lutego 2019 r. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.
2. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1. „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
3. Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, i podpisanie go przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie potwierdzenie złożenia oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2019 r.:
1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w  jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; z dopiskiem na kopercie Konkurs ofert „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” – (ES-O) lub
4) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/
4. W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każde potwierdzenie musi być złożona w osobnej, zamkniętej kopercie.
5. Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowej wersji potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 9 kwietnia 2019 r.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura ds. Organizacyjnych (DEPiS): Anna Lewczuk – 22/ 59 79 432, anna.lewczuk@mazovia.pl, Agnieszka Siekierska – 22/ 59 79 442, agnieszka.siekierska@mazovia.pl, Paweł Dopadko – 22/ 59 79 421, pawel.dopadko@mazovia.pl.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz